SIA DEKOLSERVISS, ORNANDUM TRAUKU APDRUKA PRIVĀTUMA POLITIKA

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

SIA“Dekolserviss” (turpmāk – “mēs” vai “Ornandum.lv” ) ir apņēmusies aizsargāt un ievērot Jūsu privātumu. Darām visu iespējamo, lai mūsu veiktā personas datu apstrāde atbilstu 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes regulai (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

Jūsu personas datu pārzinis ir  SIA “Dekolserviss”, uzņēmuma reģ. Nr. LV40003426537, adrese Mūkusalas ielā 72B, Rīga, LV-1004, e-pasts: birojs@ornandum.lv.

Lūdzam rūpīgi izlasīt šo Privātuma politiku, lai saprastu, kādā nolūkā apkopojam un izmantojam Jūsu datus, kā arī, kā tos izmantosim.

 KĀ IZMANTOJAM JŪSU PERSONAS DATUS

Jūsu vārds, uzvārds, maksātāja adrese, piegādes adrese un kontaktinformācija

(Jūsu e-pasta adrese, tālruņa numurs):

  • Sazinoties pasūtījuma iesniegšanas laikā pa Jūsu norādīto tālruņa numuru, kad pasūtat preci un ievadāt savus datus

Tas ir nepieciešams, lai varētu izmantot Jūsu norādīto tālruņa numuru ar mērķi sazināties ar Jums un palīdzēt pabeigt sākto apmaksas procesu un/vai sniegt konsultācijas. Jūs varat jebkurā brīdī izteikt nepiekrišanu par šādu Jūsu datu izmantošanu rakstot mums uz e-pastu: birojs@ornandum.lv .  Šādas komunikācijas dati šim mērķim tiek uzglabāti ne ilgāk par 1 (vienu) gadu no komunikācijas ar Jums beigām.

  • Piegādājot Jūsu iegādātās preces uz Jūsu norādīto maksātāja un/vai piegādes adresi, sagatavojot pasūtījumu saņemšanai preču izsniegšanas vietā un izrakstot faktūrrēķinu.

Šādi dati ir nepieciešami, lai varētu izpildīt savas līgumsaistības pret Jums. Mums nebūs iespējas nosūtīt Jums vai nodrošināt iespēju saņemt pasūtītās preces, ja Jūs nenorādīsiet savu vārdu, uzvārdu, adresi un kontaktinformāciju. Dati tiks glabāti šim mērķim ne ilgāk kā 10 (desmit) gadus no darījuma izpildes dienas.

 Jūsu maksājuma informācija

  • Pieņemot un atmaksājot naudu.

Jūsu datus šim mērķim glabāsim ne ilgāk par 10 (desmit) gadiem no operāciju veikšana dienas. Tas ir nepieciešams, lai varētu izpildīt savas līgumsaistības pret Jums.

Jūsu komunikācijas ar mums vēsture (Jūsu nodotā informācija, piemēram, pa    tālruni (telefonsarunas vai kad Jums zvana mūsu darbinieki) vai izmantojot e-pastu)

  • Sniedzot pakalpojumus un palīdzību, lai nodrošinātu vienādu un labas kvalitātes apkalpošanu ilgtermiņā un aizsargātu mūsu intereses.

Šādi dati šim mērķim tiek uzglabāti ne ilgāk par 2 (divus) gadu no komunikācijas beigām. Tas nepieciešams, lai varētu izpildīt līgumsaistības pret Jums un lai būtu pierādījumi, ja rastos strīds par kalpojumu kvalitāti un/vai par Jūsu līgumsaistību izpildi.Arī lai nodrošinātu Jums labas kvalitātes apkalpošanu/ 

Pirkuma un darbību vēsture (Jūsu pirkumi, Jūsu grozā saglabātās preces un Jūsu darbības, izmantojot e-pastu pastu, interneta vietni un lietojumprogrammas)

  • Pārdodot Jums preces.

Jūsu datus šim mērķim uzglabāsim ne ilgāk par 2 (diviem) gadiem no Jūsu pēdējās pieslēgšanās savam kontam dienas vai no pēdējā darījuma veikšanas dienas (ņemot vērā to, kurš datums būs vēlāks).

Ornandum.lv  izmantojam Jūsu personas datus šajā Privātuma politikā norādītajiem mērķiem un gadījumos, kad jārealizē vai jāaizstāv juridiskās prasības. Šī iemesla dēļ Jūsu personas datus mēs apstrādājam, pamatojoties uz likumīgajām interesēm, lai aizsargātu un nodrošinātu savas, Jūsu un citu personu tiesības.

Jūsu personas datus arī varam apstrādāt, ja tas ir nepieciešams, lai izpildītu savas saistības vai aizsargātu Jūsu vai citas fiziskās personas vitāli svarīgās intereses.

KĀDUS PERSONAS DATUS NODODAM TREŠAJĀM PERSONĀM

Mēs vēlamies iegūt un saglabāt Jūsu uzticēšanos, tāpēc Jūsu personas datus atklāsim tikai būtiskos gadījumos.

Nepieciešamības gadījumā mēs varam nodot Jūsu personas datus saviem apdrošinātājiem ar mērķi celt, realizēt un aizstāvēt juridiskās prasības;

Ar preču pirkšanu saistītās finanšu operācijas interneta vietnē var apstrādāt mūsu maksāšanas pakalpojumu sniedzēji. Mūsu maksāšanas pakalpojumu sniedzējiem atklājam Jūsu finanšu operāciju datus tik lielā mērā, cik nepieciešams maksājuma operāciju veikšanai, naudas atmaksāšanai un sūdzību skatīšanai;

Specifisku pakalpojumu sniegšanas nolūkā Jūsu personas datus varam nodot citiem pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, interneta vietnes mitināšanas pakalpojumu sniedzējiem, kurjerdienestiem, serveru un to tehniskās uzturēšanas pakalpojumu sniedzējiem, e-pasta pakalpojumu sniedzējiem. 

SIA Dekolserviss piesaistīsim tikai tos pakalpojumu sniedzējus, kuri ir ieviesuši/apņemas ieviest attiecīgus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, kas nodrošinās attiecīgu datu apstrādes drošības līmeni, kas atbilst fizisko personu, kuru dati tiks apstrādāti saskaņā ar datu apstrādes līgumu, tiesību un brīvību pārkāpšanas riskam, un šāda datu apstrāde atbildīs Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām.

Jūsu personas datus varam nodot ne tikai iepriekš norādītajos gadījumos, bet arī pildot savas juridiskās saistības, kā arī, ja rodas nepieciešamība aizsargāt Jūsu vai citu personu intereses. Tiešā mārketinga nolūkā personas datus ar Jūsu piekrišanu varam nodot mūsu partneriem, kuri sniedz mums mārketinga pakalpojumus.

CIK ILGI GLABĀJAM JŪSU PERSONAS DATUS

Visos gadījumos Jūsu personas datus aizsargājam ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams konkrētu mērķu sasniegšanai.

MĀRKETINGA PAZIŅOJUMI

Ar Jūsu piekrišanu pa e-pastu, ar SMS, zvanot uz Jūsu norādīto tālruņa numuru, sniegsim Jums mārketinga paziņojumus, lai Jūs uzzinātu mūsu jaunumus un varētu iepazīties ar mūsu produktiem un tos atrast.

Jūs jebkurā brīdī varat atteikties no tiešā mārketinga paziņojumiem, kurus sūta SIA Dekolserviss To varat izdarīt:

sazinoties pa e-pastu: birojs@ornandum.lv vai izmantojot atsaukšanas saiti paziņojumā, kas nosūtīts Jums pa e-pastu, vai sarunas ar mūsu darbinieku laikā;

Atsakoties no tiešā mārketinga paziņojumiem, mēs atjaunosim Jūsu personas datu apstrādes iestatījumus, lai tiešā mārketinga paziņojumi Jums vairs netiktu sniegti.

JŪSU TIESĪBAS

Šajā Privātuma politikas nodaļā apskatītas datu aizsardzības tiesību aktos paredzētās Jūsu tiesības. Dažas tiesības aptver daudzus aspektus, tāpēc šajā Privātuma politikā apskatām tikai galvenos. Iesakām iepazīties ar attiecīgiem tiesību aktiem un uzraudzības iestāžu vadlīnijām, lai zinātu visu informāciju par šīm tiesībām.

 Jums ir šādas ar personas datu aizsardzību saistītās tiesības:

– tiesības saņemt informāciju par personas datu apstrādi;

– tiesības iepazīties ar saviem personas datiem, kurus mēs uzglabājam;

– tiesības pieprasīt labot Jūsu personas datus, kurus mēs glabājam

– tiesības lūgt mums dzēst Jūsu personas datus (“tiesības būt aizmirstam”);

– tiesības ierobežot Jūsu personas datu apstrādi;

– tiesības nepiekrist, lai tiktu apstrādāti Jūsu personas dati;

– tiesības nepiekrist, lai Jūsu personas dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos;

– tiesības uz datu pārnešanu;

– tiesības atsaukt piekrišanu par Jūsu personas datu apstrādi;

– tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei;

– Ja vēlaties izmantot savas tiesības, vai gadījumā, ja rodas jautājumi par personas datu apstrādi vai tiesību realizēšanu, sazinieties ar mums pa e-pastu: birojs@ornandum.lv .

Tiesības saņemt informāciju par personas datu apstrādi. Informāciju par Jūsu personas datu apstrādi sniedzam datu apkopošanas brīdī. To vienmēr varat atrast šajā Privātuma politikā vai saņemt, sazinieties pa e-pastu birojs@ornandum.lv .

Tiesības iepazīties ar saviem personas datiem, kurus mēs apstrādājam. Jums ir tiesības saņemt no mums apstiprinājumu par to, vai apstrādājam Jūsu personas datus. 

Mums apstrādājot Jūsu personas datus, Jums ir tiesības iepazīties ar apstrādājamiem personas datiem un informāciju par to apstrādi, piemēram, ar personas datu apstrādes mērķi, ar personas datu kategorijām, ar personas datu saņēmējiem u. c. Mēs sniegsim Jums Jūsu personas datu kopiju. Jums ir tiesības saņemt savus personas datus sistematizētā, parasti izmantojamā un datorizēti nolasāmā formātā. Taču šīs tiesības nevarat izmantot tādos gadījumos, kad tās var negatīvi ietekmēt citu tiesības un brīvības.

Mums ir tiesības atteikties sniegt Jūsu apstrādājamos datus, ja tiesību aktos ir norādīti apstākļi, kuru gadījumā personas dati netiek sniegti.

Tiesības pieprasīt labot Jūsu personas datus, kurus mēs uzglabājam. Jums ir tiesības precizēt visus neprecīzos savus personas datus un, ņemot vērā apstrādes mērķus, papildināt visus nepilnīgos savus personas datus.

Tiesības dzēst Jūsu personas datus. Šīs tiesības var izmantot, ja: (i) personas dati vairs nav nepieciešami, lai tiktu sasniegti mērķi, kuriem tie tika vākti vai kā citādi apstrādāti; (ii) atsaucat savu piekrišanu un nav cita likumīga pamata datu apstrādei; (iii) nepiekrītat, ka personas dati tiktu apstrādāti, lai sasniegtu likumīgās mūsu vai trešās puses intereses; (iv) personas dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos, (v) personas dati tika apstrādāti nelikumīgi; (vi) personas datiem ir jābūt dzēstiem saskaņā ar mums piemērojamo tiesību aktu prasībām. Vēršam Jūsu uzmanību, ka dažos gadījumos šīs tiesības nevarēsiet izmantot piemērojamo izņēmumu dēļ. Šie izņēmumi ietver gadījumus, kad apstrādājamie personas dati ir nepieciešami, lai: (i) izmantotu vārda un informācijas brīvību; (ii) realizētu mūsu tiesiskās saistības; vai (iii) celtu, izpildīt vai aizstāvēt juridiskās prasības.

Tiesības ierobežot Jūsu datu apstrādi. Šīs tiesības var izmantot šādos gadījumos: (i) apstrīdat personas datu precizitāti; (ii) personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, taču Jūs nevēlaties, lai tie tiktu dzēsti; (iii) personas dati turpmāk nav nepieciešami mūsu datu apstrādes mērķiem, taču Jūs tos lūdzat saistībā ar juridisku prasību celšanu, izpildi vai aizstāvēšanu, vai (iv) Jūs nepiekrītat, ka tie tiek apstrādāti, pamatojoties uz likumīgām mūsu vai trešās puses interesēm, līdz tiks pārbaudīts Jūsu nepiekrišanas pamatojums. Ierobežojot personas datu apstrādi, mēs varam turpināt uzglabāt Jūsu personas datus, taču neturpināsim to apstrādi, izņemot: (i) ar Jūsu piekrišanu; (ii) saistībā ar juridisko prasību celšanu, izpildi un aizstāvēšanu; (iii) lai aizsargātu citu fizisko vai juridisko personu tiesības vai (iv) svarīgu publisku interešu dēļ.

Tiesības nepiekrist, lai tiktu apstrādāti Jūsu personas dati. Šīs tiesības varat izmantot jebkuriem mērķiem tādu iemeslu dēļ, kas ir saistīti ar Jūsu konkrēto situāciju, taču tikai tādā mērā, cik datus izmantojam saistībā ar mūsu vai trešās puses likumīgajām interesēm. Ja Jūs izsakāt nepiekrišanu, mēs neturpināsim personas datu apstrādi, izņemot gadījumus, kad varam pierādīt, ka dati tiek apstrādāti pārliecinošu likumīgu iemeslu dēļ, kas ir pārāki par Jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai lai celtu, realizētu un aizsargātu prasības un/vai juridiskās prasības.

Tiesības nepiekrist, ka Jūsu personas dati tiktu apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos (ieskaitot profilēšanu tiešā mārketinga nolūkos). Ja Jūs tam nepiekrītat, mēs vairs neapstrādāsim Jūsu personas datus šajos nolūkos.

Tiesības uz datu pārnesamību Šīs tiesības varat realizēt tādos gadījumos, kad apstrādājamam Jūsu personas datus ar autorizētiem līdzekļiem (datoriem u. c.) un personas datu apstrādes juridiskais pamats ir:

-Jūsu piekrišana, vai

-līguma izpilde vai darbības, kas veiktas saskaņā ar Jūsu lūgumu pirms līguma noslēgšanas.

Tiesības atsaukt piekrišanu par Jūsu personas datu apstrādi. Gadījumos, kad Jūsu personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir piekrišana, Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu. Piekrišanas atsaukšana neietekmēs datu apstrādes likumību periodā, kas bija līdz atsaukšanai.

Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei. Ja uzskatāt, ka, apstrādājot Jūsu personas datus, pārkāpjam personas datu aizsardzību regulējošus tiesību aktus, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Valsts datu aizsardzības inspekcijai, kas atrodas Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-10312, https://www.dvi.gov.lv/lv/. Visos gadījumos pirms sūdzības sniegšanas sazinieties ar mums, lai kopā varētu atrast piemērotu risinājumu.

KĀ IZMANTOJAM SĪKDATNES

Mūsu interneta vietnē, līdzīgi kā daudzās citās, arī izmantojam sīkdatnes. Tie ir maza apjoma datu faili, kas tiek ierakstīti Jūsu datorā, kas palīdz mums ātrāk un uzticamāk sniegt saturu. Kad apmeklējat mūsu vietnes vai tās izmantojat, vai izmantojat mūsu pakalpojumus, lietojumprogrammas, rīkus vai paziņojumu pārraides kanālus, mēs vai mūsu pilnvarotie pakalpojumu sniedzēji var izmantot sīkdatnes, kas palīdz mums labāk, ātrāk un uzticamāk apkalpot Jūs, kā arī to darām reklāmas nolūkos.

Parasti sīkdatnēs netiek glabāta nekāda informācija, kas varētu tieši identificēt lietotāja identitāti, taču Jūsu personīgā informācija, kuru mēs apstrādājam, var tikt saistīta ar Jūsu datora vai citu iekārtu izmantošanu, tostarp ar interneta vietņu pārlūkošanu un citu ar sīkdatņu palīdzību iegūto un uzglabājamo informāciju.

Trešo pušu interneta vietnes

Mēs varam sadarboties ar trešajām pusēm (parasti sauktām par pakalpojumu sniedzējiem), kurām ar mūsu atļauju ir iespēja interneta vietnēs vai mūsu pakalpojumu sniegšanu vietās, lietojumprogrammās un rīkos izvietot trešo pušu sīkdatnes. Šo pakalpojumu sniedzēji mums palīdz kvalitatīvāk, ātrāk un uzticamāk apkalpot Jūs.

Lūdzam ņemt vērā, ka trešo pušu sīkdatnēm tiek piemērota trešo pušu privātuma politika, tāpēc mēs neuzņemamies nekādu atbildību par trešo pušu sīkdatņu privātuma noteikumiem.

PRIVĀTUMA POLITIKAS IZMAIŅAS

Periodiski varam mainīt šo Privātuma politiku, lai tā atspoguļotu, kā apstrādājam Jūsu personas datus.

Veicot ievērojamas izmaiņas, par to paziņosim interneta vietnē vai ar citiem attiecīgiem saziņas līdzekļiem, piemēram, pa e-pastu, lai Jūs varētu pārskatīt šīs izmaiņas, pirms turpināt izmantot mūsu interneta vietni.

KĀ SAZINĀTIES AR MUMS

Mēs vienmēr esam gatavi atbildēt uz jautājumiem, kas varētu rasties.

Sazināties ar mums, ja:

– ir kādi jautājumi vai atsauksmes saistībā ar šo Privātuma politiku;

– vēlaties, lai mēs pārtrauktu izmantot Jūsu personas datus;

– vēlaties izmantot Privātuma politikā norādītās savas tiesības vai iesniegt sūdzību.

– Jūs varat sazināties ar mūsu datu aizsardzības amatpersonu pa e-pastu birojs@ornandumlv.